OFERTAKOAGULANTYKOAGULANT SCANPOL ® 87

KOAGULANT SCANPOL ® 87

Opis produktu

 KOAGULANT DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO ORAZ KOMUNALNYCH

Koagulant SCANPOL® 87 został specjalnie opracowany do oczyszczania ścieków przemysłowych i miejskich.

SCANPOL® 87 koagulant pomaga wytrącać zanieczyszczenia i metale ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Jest specjalnie przystosowany do oczyszczania trudnych ścieków zawierających  związki organiczne (ChZT), fosforany, fluorki i metale ciężkie.

SCANPOL® 87 nadaje się do okresowej jak również ciągłej obróbki ścieków.

Wytrącone wodorotlenki mają formę stabilnych kłaczków, które szybko opadają i są łatwe do oddzielenia z wody. Zdekantowana ciecz znad osadu zawiera bardzo małą ilość rozpuszczonych metali i charakteryzuje się niską wartością ChZT.  SCANPOL 87 koagulant znacząco redukuje fosforany i fluorki w obrabianych ściekach.

Wspomniane zastosowania są tylko niektórymi z obszarów użytkowania tego produktu. Od czasu wprowadzenia tegoż produktu na rynek jest on wykorzystywany bardzo uniwersalnie w wielu obszarach obróbki zanieczyszczonych wód i są bardzo możliwe, przyszłe, potencjalne zastosowania, które zostaną dostosowane do oczekiwań użytkowników i ich warunków.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Opis:                                                    jasnożółty roztwór

pH:                                                       < 2

Ciężar właściwy:                            1 340 ± 25 kg/m3

Temperatura krzepnięcia:            < -20 ° C

 

ZASTOSOWANIE

Koagulant do:

– Oczyszczania ścieków
– Zwalczania bakterii nitkowatych w basenach i osadzie

 

KORZYŚCI
  • znaczna redukcja ilości szlamu w porównaniu do innych produktów zawierających
    chlorek glinu
    – krótki czas obróbki
    – łatwe i dokładne dozowanie
    – mniejsze zakwaszenie środowiska wodnego

Aby przyspieszyć i ułatwić tworzenie się kłaczków można dozować flokulant SCANPOL® 55. Powinien on być dozowany również proporcjonalnie do wielkości przepływu obrabianej wody albo proporcjonalnie do wielkości dodawanego SCANPOL® 87.  Skłaczkowany osad oddziela się w osadniku i później jest on odwadniany w prasie filtracyjnej.

Oddzielną ofertę dla instalacji do oczyszczania ścieków i pełne urządzenia do dozowania produktów SCANPOL®  można uzyskać zgodnie z życzeniami.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

Koagulant SCANPOL ® 87  jest roztworem kwaśnym i należy unikać dłuższych kontaktów ze skórą.

Podczas pracy z produktem należy stosować normalne środki ostrożności.

Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne i odpowiedni ubiór roboczy podczas pracy
W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i obowiązkowo uzyskać pomoc okulisty/lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą, przepłukać skażony obszar i obowiązkowo uzyskać pomoc dermatologa.
Zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem.

OPAKOWANIA

Beczka 200 l.  (264 kg) lub 1000 l. IBC (1320 Kg).

 

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zbiornikach z tworzyw sztucznych odpornych na chlorki lub stali węglowej z wykładziną gumową. Zbiorniki do magazynowania produktu należy ochraniać przed bezpośrednim oddziaływaniem źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: -20 – +30°C.

 

Pobierz kartę techniczną.

 

Informacje  przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania  produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.