SCANPOL ® 9

Opis produktu

PRODUKT DO OCZYSZCZANIA URZĄDZEŃ DO WYWOŁYWANIA , STRIPOWANIA FOTORESISTÓW I MASKI LUTOWNICZEJ.

 

SCANPOL® 9 CIECZ MYJĄCA została specjalnie przygotowaną do wewnętrznego mycia wywoływarek i striperek używanych przy procesowaniu fotoresistów i maski lutowniczej. Proces wywoływania odbywa się często w urządzeniu natryskowym i przy pomocy roztworów węglanu potasowego lub sodowego. Razem z wapnem który występuje w wodzie miejskiej wytracają się węglany wapna, które osiadają się wewnątrz urządzenia, brudzą powierzchnie kontaktowe i dysze. Również lekko polimeryzowane monomery, antypieniacz i inna zawartość kąpieli do wywoływania fotoresistów, osiadają się na ścianach, walcach i w dyszach. Zabrudzone albo zablokowane dysze tworzą nierównomierny natrysk i konsekwencją tego jest również nierównomierne wywoływanie paneli. Dlatego urządzenie natryskowe i dysze należy trzymać czyste, wolne od osadów. Proces oczyszczania i mycia należy przeprowadzać przynajmniej raz na tydzień lub jak zaistnieje potrzeba.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Skład:                        kwaśne sole

Opis:                         przezroczysta ciecz

Ciężar właściwy:    1,04 g/cm3

Wartość pH:           około 2

 

PROCEDURA OCZYSZCZANIA URZĄDZEŃ

Komorę urządzenia natryskowego należy opróżnić z zużytej kąpieli. Przepłukać starannie wodą i wypełnić komorę 2-3 % ługiem sodowym w celu rozpuszczenia/ zmydlenia wytrąconych związków organicznych. Podnieść temperaturę do około 40°C i włączyć pompę natryskową i pompować wkoło około pół godziny.

Po wstępnym alkalicznym czyszczeniu, należy opróżnić komorę z 2-3% ługu, przepłukać starannie wodą, wypełnić wodą i wlać SCANPOL 9 w takiej ilości aby otrzymać roztwór 5 -10%. Czyli do 90 litrów wody należy dodać 10 litrów SCANPOL 9.

Należy podnieść temperaturę do 40°C i włączyć pompę natryskową. Po upływie pół godziny, wyłącz pompę, sprawdź efekt mycia. Jeżeli wszystkie powierzchnie i dyszy są czyste, opróżnij komorę, przepłucz starannie kilka razy wodą. Jeżeli nie, dodaj dodatkowo do tego samego zużytego roztworu kilka litrów SCANPOL 9 i włącz ponownie pompę natryskową. Jeżeli tym razem wszystkie powierzchnie i dyszy będą czyste, opróżnij komorę i przepłucz starannie kilka razy wodą.

Napełnij komorę wodą i dodaj węglan sodowy w wysokości 1gr/litr. Włącz pompę natryskową i po upływie 5 minut wyłącz pompę i opróżnij komorę.

W tak umytej i przygotowanej komorze, można teraz przygotować roztwór do wywoływania lub stripowania fotoresistów i maski lutowniczej.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 SCANPOL® 9 jest roztworem kwaśnym i należy unikać jego kontaktów ze skórą. Podczas pracy z produktem powinny być stosowane normalne środki ostrożności.

  • Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne i odpowiedni ubiór roboczy podczas pracy z roztworem.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i obowiązkowo uzyskać pomoc okulisty/lekarza.

  • W przypadku kontaktu ze skórą, przepłukać skażony obszar i obowiązkowo uzyskać pomoc dermatologa.
  • Zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem.

 

OPAKOWANIA

polietylenowe kanistry 25 l. , polietylenowe beczki  200 l.

 

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

Temperatura przechowywania: +5 – +35ºC.

 

Pobierz kartę techniczną.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tegoż produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.