OFERTAANTYPIENIACZEANTYPIENIACZ SCANPOL ® 502

ANTYPIENIACZ SCANPOL ® 502

Opis produktu

PREPARAT REDUKUJĄCY PIANĘ  DO STOSOWANIA W OBRÓBCE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO, MYJNIACH SAMOCHODOWYCH.

 

Antypieniacz SCANPOL ® 502 jest skoncentrowanym, wolnym od silikonów oraz rozpuszczalników organicznych środkiem redukującym pianę.  Zaprojektowany w celu kontroli  piany w procesach wywoływania oraz usuwania fotopolimeru przy produkcji obwodów drukowanych jak również w innych aplikacjach gdzie nie wolno używać preparatów zawierających silikony.

 

Specyficzne zalety produktu:

  • nie zawiera silikonów, krzemionki
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
  • może być stosowany w postaci rozcieńczonej wodnej emulsji.

 

Parametry fizyko-chemiczne

Wygląd:                                                   Mętna ciecz jasno-słomkowa

Gęstość w temp 20ºC, g/cm3:           Około 1,0

Rozpuszczalność w wodzie:               emulguje w wodzie

pH:                                                              Obojętne

Charakter jonowy:                              Niejonowy

 

Dawkowanie 

Całość dokładnie wymieszać bezpośrednio przed użyciem.

SCANPOL ® 502  można stosować w postaci handlowej lub w formie rozcieńczonej emulsji wodnej.

Przeciętne dawkowanie:        0,1 – 1,0 l/1000 l

Zarówno miejsce dozowania preparatu jak i jego dokładne dawki powinny być dostosowane do lokalnych warunków (na podstawie próby przemysłowej).

 

Środki ostrożności podczas stosowania

 

Należy unikać dłuższych kontaktów ze skórą.

 

Podczas pracy z produktem powinny być stosowane  środki ostrożności.

  •             Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne i odpowiedni ubiór roboczy podczas pracy z roztworem.
  •             W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i obowiązkowo uzyskać pomoc    okulisty/lekarza.
  •             W przypadku kontaktu ze skórą, przepłukać skażony obszar i obowiązkowo uzyskać pomoc dermatologa.
  •             Zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem.

 

Opakowania oraz przechowywanie

Dostępny w  kanistrach 25 L. , oraz beczkach 200 litrów lub IBC 1000L. .

Przechowywanie w pomieszczeniach w temperaturze od 5-25ºC w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

 

W przypadku rozlania zebrać preparat chłonnym materiałem i przenieść do pojemnika z odpadami. Zanieczyszczoną powierzchnię zmyć duża ilością wody.

 

Informacje  przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.

Informacje  podano w dobrej  wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Podane informacje  na temat produktu  określają  jego parametry użytkowe oraz fizykochemiczne jedynie w przybliżeniu i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. 

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do niniejszej  informacji  technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.